Общи условия за ползване на сайтa на Truckspedia.com

Общи условия за ползване на сайтa на  Truckspedia.com

Последна промяна 24.09.2021 година 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между собственика на „ТРЪКСПЕДИЯ” ЕООД, наричано по-долу "ТРЪКСПЕДИЯ”, от една страна, и Ползвателите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн https://www.truckspedia.com (наричани по-долу Потребители), от друга страна.

ТРЪКСПЕДИЯ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република 
България с ЕИК 206416502, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ
гр. София 1618, Област София (столица); Община Столична, Район р-н Овча купел Диамант, No 24, ап. C8, имейл адрес: office@truckspedia.com, телефон: +359877988100

ТРЪКСПЕДИЯ обработва личните данни на Потребителите, като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. 

ТРЪКСПЕДИЯ зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва ТРЪКСПЕДИЯ, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в „Уведомление за поверителност” на „ТРЪКСПЕДИЯ” ЕООД, публикувано на интернет страницата www.truckspedia.com.

Моля да прочетете настоящите Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта https://www.truckspedia.com (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на https://www.truckspedia.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. В случай че имате въпроси, моля да се свържете с нас на +359877988100 или на имейл office@truckspedia.com

Настоящите условия съдържат информация за дейността на ТРЪКСПЕДИЯ и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от ТРЪКСПЕДИЯ, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

С посещаването на сайта, както и с натискане на всеки един бутон в същия, се счита, че сте запознати с настоящите общи условия и се задължавате да ги спазвате.

За да ползвате Услугите, Вие гарантирате, че сте навършили 18 години и сте дееспособен/а да сключите договор при посочените тук Условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТРЪКСПЕДИЯ с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. Потребителите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях. Вече Регистрираните потребители на сайта получават предварително имейл известие за обновяване на общите условия, като могат в срок до 1 месец да прекратят регистрацията си в уебсайта. В случай че пропуснат този срок, ТРЪКСПЕДИЯ приема, че са съгласни с промените в общите условия.

По всички неуредени от Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и компетентен при евентуален спор е българския съд. Страните се съгласяват, че в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

чл. 1. Услугите, предоставяни от ТРЪКСПЕДИЯ на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

чл. 2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта на ТРЪКСПЕДИЯ, за да се запознаят с предлаганите от ТРЪКСПЕДИЯ услуги и да ползват предлаганите от компанията услуги. 

чл. 3. (1) ТРЪКСПЕДИЯ на своя уеб сайт предоставя на регистрираните потребители следните услуги: 

3.1 възможност за публикуване на обяви за извършване на товарни превози и за предлагане на товарни средства за превоз на стоки;

3. 2 възможност за потребителите за участие в и създаване на търгове; 

3.3 публикуване на обяви за извършване на покупко-продажба на тежкотоварни автомобили, складови помещения, гаражи и паркинги за камиони и парцели, както и за отдаване под наем на такива. 

(2) Всеки регистриран потребител има достъп до всички контакти и подробности, дадени от публикувалия обявата потребител.

(3) ТРЪКСПЕДИЯ на своя уеб сайт предоставя на нерегистрираните потребители следните услуги: 

1.      Ограничен достъп до посочените по-долу услуги, предоставяни от ТРЪКСПЕДИА. 

-          Достъп до началната страница на уебсайта. Достъпът включва всички публикувани обяви за извършване на товарни превози, и/или предлагане на превози за стоки и обявите публикувани в раздел “търг”.

-          Достъпът до посочените обяви не предоставя достъп до контактите на публикувалите обявите; 

-          Достъпът не предоставя възможност за участие и публикуване на търгове. 

-          Достъпът не предоставя възможност за публикуване на обяви за извършване на товарни превози и/или предлагане на превози за стоки.

2.      Пълен достъп до следните услуги, предоставяни от ТРЪКСПЕДИА:

- Достъп до публикуваните обяви за извършване на покупко-продажба на тежкотоварни автомобили, складови помещения, гаражи и паркинги за камиони и парцели, както и за отдаване под наем на такива. 

- Достъпът предоставя достъп до контактите на публикувалите обявите.

-  Достъпът предоставя възможност за участие и публикуване на яви за извършване на покупко-продажба на тежкотоварни автомобили, складови помещения, гаражи и паркинги за камиони и парцели, както и за отдаване под наем на такива. 

РЕГИСТРАЦИЯ: 

Чл. 4 (1) Регистрирането на потребител на уебсайта става чрез специализирания за това раздел “РЕГИСТРАЦИЯ”, намиращ се на уебсайта на ТРЪКСПЕДИЯ.

(2) Всяко физическо или юридическо лице (такова по смисъла на Търговския закон), което отговаря на настоящите общи условия има право да се регистрира в интернет платформата на ТРЪКСПЕДИЯ. След като се регистрира успешно, получава качеството “абонат” на платформата.

(3) Всеки регистриран потребител дава съгласието си ТРЪКСПЕДИА  да извършва проверка за него в системата на партньорите на ТРЪКСПЕДИА - спедици, обявени на уебсайта на ТРЪКСПЕДИА.

(7) (2) ТРЪКСПЕДИЯ има право да откаже регистрация на нов потребител в  платформата по своя преценка без да е необходимо да мотивира отказа си.

Чл. 5 Абонатът няма право да прехвърля абонамента си на трети лица без изрично писмено съгласие на ТРЪКСПЕДИЯ. В случай че абонатът предостави на друго лице своята парола за достъп за ползване на услугите и съдържанието на уебсайта, абонатът остава титуляр на правата и задълженията и отговаря за извършваните от него действия. 

Чл. 6. Прекратяване на регистрацията може да бъде извършено по следните начини:

6.1. Достъпът на всеки от абонатите може да бъде прекратен с писмено предизвестие от страна на ТРЪКСПЕДИЯ при неизпълнение разпоредбите на настоящите Общи условия, които са задължителни за абонатите и потребителите.

6.2. ТРЪКСПЕДИЯ има право да прекрати достъпа на абонати незабавно и едностранно при недобросъвестно поведение от страна на абоната, което може да се изразява в нарушаване на законите на Република България, на европейското законодателство, както и на всички международни актове, по които Република България е страна, при действия или бездействия, които могат да доведат до имуществени/неимуществени вреди на други потребители на уебсайта на ТРЪКСПЕДИЯ, в това число получаване/използване на незаконен достъп до лични данни, авторски права, акаунти, пароли и др., както и до имуществени вреди на интернет платформата на ТРЪКСПЕДИЯ, както и всякакви други действия, забранени от законите на Република България или нарушаващи законите на Република България. 

6.3. ТРЪКСПЕДИЯ има право да прекрати достъпа на абонати незабавно и едностранно при злоупотреба с лични данни, при обидно и нецензурно поведение на абоната.

6.4. Възстановяване на прекратен достъп до платформата на ТРЪКСПЕДИЯ може да бъде извършено след изрично свързване с администратор на уебсайта и договаряне на условия, при които достъпът да бъде възстановен.

ОБЯВИ И РЕКЛАМИ 

Чл. 7 ТРЪКСПЕДИЯ предоставя възможност на регистрираните потребители за публикуване на “ВИП” обява в уебсайта.

(2) Във връзка с предоставяната услуга “ВИП” обява ТРЪКСПЕДИЯ не се ангажира като посредник между продавачите и купувачите, наемателите и наемодателите, не сключва договори за посредничество със страните. Обявите подлежат на одобрение от страна на ТРЪКСПЕДИЯ относно принадлежността им към целите и съдържанието на уебсайта. ТРЪКСПЕДИЯ запазва правата си да премахва и да не одобрява обяви, неотговарящи на изискванията в настоящите общи условия.

Чл. 8 (1) Във връзка с предоставяните услуги по чл. 3 и всички обяви в уебсайта ТРЪКСПЕДИЯ не се ангажира като посредник между продавачите и купувачите, наемодателите и наематели, превозвачите и възложителите и не сключва договори за посредничество със страните. Обявите подлежат на одобрение от страна на ТРЪКСПЕДИЯ относно принадлежността им към целите и съдържанието на уебсайта.  ТРЪКСПЕДИЯ запазва правата си да премахва и да не одобрява обяви, неотговарящи на изискванията в настоящите общи условия.

чл. 9. (1) ТРЪКСПЕДИЯ има право да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предложени от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други само на Потребители, които са дали своето изрично съгласие за това. След запознаване с Уведомлението за поверителност и даване на своето съгласието за обработка на личните данни, Потребителят има правото да получава търговски съобщения от ТРЪКСПЕДИЯ.  

(2) Потребителят има право да възрази срещу изпращането на търговски съобщения, чрез отписване, използвайки предоставените за целта опции до ТРЪКСПЕДИЯ. Потребителят следва изрично да уведоми ТРЪКСПЕДИЯ и в случай че не иска вече предоставени негови лични данни да бъдат обект на директен маркетинг.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

чл. 10. (1) ТРЪКСПЕДИЯ има законен интерес да събира и обработва информация относно Потребителите след извършената от тях доброволна и информирано предоставена идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва следните негови лични данни: име, фамилия, дата на раждане, адрес, телефон, имейл, IP адрес, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията, както и всякакви данни относно качените на сайта обяви и търгове. Информацията включва и всякакви други данни, които Потребителят(регистриран или нерегистриран) въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите, предоставяни на сайта на ТРЪКСПЕДИЯ.

(2) Цялата информация, предоставяна от потребителя (регистриран или нерегистриран), се обработва съгласно Уведомлението за поверителност на ТРЪКСПЕДИЯ.

чл. 11. В идентификационната форма, попълвана от Потребителя (регистриран или нерегистриран), ТРЪКСПЕДИЯ обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

чл. 12. (1) Всички регистрирани и нерегистрирани потребители могат да се идентифицират, като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на ТРЪКСПЕДИЯ и да изрази съгласие с настоящите Общи условия и Уведомлението за поверителност.

(2) При идентификацията Потребителят (регистриран или нерегистриран) извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на ТРЪКСПЕДИЯ, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ТРЪКСПЕДИЯ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя (регистриран или нерегистриран) , както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на ТРЪКСПЕДИЯ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят(регистриран или нерегистриран) е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на ТРЪКСПЕДИЯ данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят (регистриран или нерегистриран) декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни или по свое усмотрение ТРЪКСПЕДИЯ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите. Горното е валидно, в случай че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

чл. 13. Този сайт може да съдържа линкове към други сайтове. Тези сайтове са предоставени за Ваше удобство и информация и като такива Вие ги ползвате на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с ТРЪКСПЕДИЯ и ние не поддържаме това съдържание, независимо дали сме партньори на собствениците на тези сайтове или не. ТРЪКСПЕДИЯ не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за Потребителите (регистриран или нерегистриран) в резултат на използването на тези сайтове. ТРЪКСПЕДИЯ не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

чл. 14. (1) Цените на предлаганите услуги/имоти от ТРЪКСПЕДИЯ са тези, посочени от Потребителите (регистрирани или нерегистрирани), които доброволно са предоставили тази информация чрез публикуване на своя обява, като ТРЪКСПЕДИЯ не носи отговорност относно неточното и/или неактуално обявяване на цена от страна на Потребителя.

(2) Цените на предлаганите услуги са посочени в български лева и включват ДДС, освен в случаите, в които не е посочено изрично в Евро, че цената е без ДДС.

(3) ТРЪКСПЕДИЯ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на публикуваните оферти, като такива промени няма да засягат вече сключени договори. 

ОТГОВОРНОСТ

чл. 15. (1) ТРЪКСПЕДИЯ не носи отговорност за актуалността и истинността на публикуваните обяви. ТРЪКСПЕДИЯ не гарантира и не поема отговорност за резултатите, които могат да се получат при употребата на сайта, както и за надеждността, точността или валидността на съдържанието, описанията на имотите и снимки, услуги или продукти, придобити в следствие употребата на този уебсайт.

(2) Вие изрично се съгласявате, че употребата на този уебсайт е изцяло на Ваша отговорност, като ако е нанесена щета на Вашата техника поради ползването му, същата е за Ваша сметка.

(3) ТРЪКСПЕДИЯ не поема отговорност относно съдържанието, маркетирането на продукти и услуги и съответствието им с определени цели. Вие изрично се съгласявате, че ТРЪКСПЕДИЯ не дължи обезщетение за загуби или повреди (били те действителни, последващи, наказателни или др.), щети или вреди от какъвто и да е друг характер, настъпили в резултат на употребата на този уебсайт или линк от този сайт. ТРЪКСПЕДИЯ не дължи обезщетение за щети от грешка при употребата на сайта, пропуск, прекъсване, дефект в операцията, компютърен вирус, кражба или щети, настъпили при употребата на информация, мнения или други материали от този уебсайт.

(4) ТРЪКСПЕДИЯ не гарантира, че функциите, съдържащи се в този уебсайт, са безгрешни, че дефектите ще бъдат отстранени, или че сървърът, който предоставя съдържанието, не съдържа вируси или други вредни компоненти.

(5) Вие се съгласявате да предпазвате, защитавате и да не допускате вреди на ТРЪКСПЕДИЯ и техните доставчици, служители, директори, партньори, агенти, лицензиари от загуби, разходи, вреди от всякакво естество, произтекли от Ваше нарушение на някое от условията за ползване на този уебсайт. Вие изрично се съгласявате, че ТРЪКСПЕДИЯ не носи отговорност за каквато и да е деформация, обидно или незаконно поведение на други потребители на сайта или трети страни.

Чл. 16. ТРЪКСПЕДИЯ не носи отговорност за щети, вреди и/или пропуснати ползи:

(1) Произтичащи от сделки сключени между потребители на сайта.

(2) Причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от потребители на сайта, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам).

(3) Произтекли от прекратяване на договорните отношения с потребителите на сайта по каквато и да било причина.

(4) Възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.

чл. 17. ТРЪКСПЕДИЯ има право да забрани достъпа до уебсайта от определени мобилни телефони, IP-адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на настоящите Общи условия.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

чл. 18. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на ТРЪКСПЕДИЯ, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, наличните бази данни, както и всяка информация, която е качена на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ТРЪКСПЕДИЯ ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ТРЪКСПЕДИЯ ЕООД, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.  

(2) Търговски марки (нерегистрирани или регистрирани), които са публикувани в уеб сайта, са защитени от приложимото право. Нищо в тези Общи условия не трябва да се счита като разрешение за предоставяне на право на ползване на търговската марка ТРЪКСПЕДИЯ.

(3) Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

(4) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ТРЪКСПЕДИЯ, ТРЪКСПЕДИЯ има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(5) Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлаганите услуги от регистрираните потребители на сайта на ТРЪКСПЕДИЯ: да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилие; да уведомява незабавно ТРЪКСПЕДИЯ за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на ТРЪКСПЕДИЯ и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(6) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на ТРЪКСПЕДИЯ.

чл. 19. (1) ТРЪКСПЕДИЯ има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя, в случай че последният наруши право на интелектуална собственост на ТРЪКСПЕДИЯ върху съдържащите се на уебсайта му елементи - обекти на интелектуална собственост.

(2) Всички права, които не са изрично дадени, са запазени от ТРЪКСПЕДИЯ.

БИСКВИТКИ

чл. 20. ТРЪКСПЕДИЯ използва малки по размер файлове, чрез които сайтът “нарежда” на браузъра на потребителя да запази информация на устройството, което той използва (Бисквитки).

 Вижте повече за нашата Политика относно бисквитките в раздел Политика за Бисквитките.

За въпроси относно настоящите Общи условия за ползване на сайта можете да ни изпратите имейл на office@truckspedia.com